Opastuskoesäännöt

OPASTUSKOE

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallituksen hyväksymä 7.3.2018
Suomen Kennelliiton hyväksymä 4.4.2018
Ohjeet astuvat voimaan 4.4.2018
1. Opastuskoe muodostuu
1. Opastusosuudesta
2. Hallittavuusliikkeistä ja yhteistyöstä

2. Opastuskokeen tarkoitus

Kokeessa selvitetään näkövammaisen ohjaajan käyttöön hyväksytyn koiran opastuskykyä erilaisilla
opastustyöskentelyyn perustuvilla tehtävillä. Koe on tarkoitettu opaskoiran käyttäjille (joista tässä
koeohjeessa käytetään myös termiä ohjaaja) koiran koulutustason ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

3. Koeluokat ja osallistumisoikeus

Opastuskokeessa on
– käyttöluokka, josta kolmen hyväksytyn tuloksen jälkeen koiran tulee siirtyä kilpailuluokkaan
– kilpailuluokka, johon voi osallistua saatuaan vähintään yhden hyväksytyn tuloksen käyttöluokasta.
Käyttöluokassa (PAOP 1) painotetaan enemmän koiran käytännönosaamista.

Kilpailuluokassa (PAOP 2) painotus on koiran teknisessä osaamisessa.

Opastuskokeisiin saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja joko IGDF:n (International Guide Dog
Federation) jäsenkoulun hyväksymässä käyttöönottokatselmuksessa hyväksytyt opaskoirat ja niiden
näkövammaiset käyttäjät tai suomalaisen opaskoirakoulun opaskoiran käyttöönottokatselmuksessa
hyväksytyt opaskoirat, sekä näiden koirien näkövammaiset käyttäjät. Ohjaaja ja koira saavat osallistua
saman päivän aikana ainoastaan yhden yhdistyksen/järjestön kokeisiin. Kokeeseen saa osallistua
juoksuisella nartulla, se suorittaa kokeen viimeisenä. Osallistuvan koiran ei tarvitse suorittaa
käyttäytymiskoetta ennen osallistumistaan opastuskokeeseen. Hyväksytty käyttöönottokatselmus tulee
merkitä koiran kilpailukirjaan.

4.  Osallistumisoikeuden ikärajat

Opastuskokeessa ei ole osallistumista rajoittavaa alaikärajaa, koska koira saa osallistua opastuskokeeseen
vasta käyttöönottokatselmuksen jälkeen. Opastuskokeessa osallistumista rajoittava yläikäraja on 10 vuotta,
jonka jälkeen koiralla tulee olla eläinlääkärin myöntämä osallistumislupa, joka on voimassa aina
kalenterivuoden kerrallaan. Täytettyään 12 vuotta koira ei saa osallistua opastuskokeeseen.

5. Koulutustunnus

Opastuskokeessa ei anneta koulutustunnusta. Palkintosijat määräytyvät 300 pisteestä seuraavasti

1. palkinto: 300–270 pistettä
2. palkinto: 269–240 pistettä
3. palkinto: 239–210 pistettä

6. Yleismääräyksiä kokeeseen

Tulosten mennessä tasan paremmuusjärjestyksen ratkaisee opastusosuus. Jos näinkään ei saada
paremmuutta selville, järjestyksen ratkaisevat Hallittavuusliikkeet ja yhteistyö -osion kohdasta 5 saadut
pisteet.
Kilpailuluokassa koepaikalle siirryttäessä ja koesuoritusten aikana tulee ohjaajalla olla läpinäkymättömät
silmäsuojukset. Ohjaaja saa halutessaan käyttää koira-/merkkikeppiä. Kilpailuluokassa koiraa ei saa palkita
makupaloilla tai leluilla. Kokeessa sekä käyttö- että kilpailuluokassa voidaan käyttää tuomarin hyväksymää
liikkeenohjaajaa. Kilpailuluokassa liikkeenohjaaja ei saa olla kenenkään kyseisessä luokassa kilpailevan
koiranohjaajan henkilökohtainen valmentaja. Liikkeenohjaaja huolehtii osaltaan koiranohjaajan
turvallisuudesta mahdollisissa vaaratilanteissa. Tuomarin velvollisuus on keskeyttää koe, jos koira toistuvasti
opastaa vaaratilanteisiin.

Tuomarilla on oikeus harkintansa mukaan uusia koiran virheellinen suoritus.

Radat on suunniteltava siten, että ne ovat turvallisesti suoritettavissa. Suositeltavaa on, että 0-koirakko
suorittaa radan ennen koetta. Kilpailussa tulee käyttää 0-koirakkoa.

7. Arvostelu

Opastuskokeessa arvosteltavat osat:

1. ohjaajan huomioiva suoritus ja opastamisen varmuus
2. riittävä tekninen osaaminen, ohjattavuus sekä hallittavuus
3. koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö, jonka tulee olla itsevarmaa ja vapautunutta

8. Koerata ja liikkeenohjaus

Koeradan pituus on 1–1,5 kilometriä. Rata muodostuu joko kokonaan tai valtaosaltaan jalkakäytävistä, osa
reitistä voi kuitenkin olla kevyenliikenteen väylää, maantien syrjää tai julkista tilaa (esimerkiksi
kauppakeskukset, rautatie-/linja-autoasemat).

Radan tulee sisältää
– vähintään viisi kadunylitystä
– vähintään kolme kohdetta, joista vähintään yhden tulee olla suojatien haku joko oikealle tai
vasemmalle
– kulkusuunnasta poikkeavan portaan, oven ja/tai hissin haku sekä niistä/niihin kulkeminen
– oikealle ja vasemmalle kääntymisiä, joista osa tapahtuu ennen kadun ylittämistä ja osa ylittämisen
jälkeen.
Jos rata sisältää esteitä, matalia esteitä voivat esimerkiksi olla kaivonkannet, kaapelisuojat, kaatunut puu;
korkeita esteitä ovat esimerkiksi sellaiset, joihin koirankäyttäjä voi lyödä päänsä (nostolavat, autojen peilit
ym.). Ilmaisut tapahtuvat koirankäyttäjän opastustarpeet huomioiden.

Opastussuoritteen aikana voidaan käyttää häiriökoiraa missä tahansa osiossa.

Liikkeenohjaaja, joka voi olla myös arvosteleva tuomari, kävelee koirakon takana ja antaa ohjeet ylityksistä ja suunnanmuutoksista. Liikkeenohjaus tapahtuu puhumalla tai käsimerkeillä.

– Kosketus koiranohjaajan keskiselkään on merkki ylityksen aloittamisesta.
– Kosketus ohjaajan olkapäähän ja/tai ”seis”-käsky on merkki pysähtymisestä.
– Kosketus ohjaajan olkavarteen on merkki kääntymisestä kyseiseen suuntaan.
– Ylityksiin ei saa lähteä ilman liikkeenohjaajan lupaa.
– Liikkeenohjaaja ilmoittaa etukäteen kääntymiset ja kohteiden hakemiset. Esimerkiksi:
– Seuraavan ylityksen jälkeen käännytään tuonne (samalla kosketus ohjaajan olkavarteen).
– Seuraavaksi haetaan ylimenopaikka koiran puolelta, ilmoitan kun voit antaa käskyn.

– Opastusreiteillä olevista portaista ja muista turvallisuusriskeistä tulee liikkeenohjaajan etukäteen
ilmoittaa koiranohjaajalle. Portaista on kerrottava, ovatko ne ylös- tai alaspäin sekä niiden
mahdolliset välitasanteet.
– Liikkeenohjaaja neuvoo ohjaajaa korjaamaan suunnasta harhautuneen koiran oikeaan paikkaan.
– Käyttöluokassa suoritus uusitaan mahdollisuuksien mukaan palaamalla saatto-otteessa riittävästi
takaisinpäin, jonka jälkeen kyseinen kohta kuljetaan uudelleen.
9.1 Opastus: 200 pistettä

9. Koeosuudet

1. Opastuspaikka 20 pistettä
– Koiran tulee opastaa mutkittelematta ja turvallisesti jalkakäytävällä, maantiellä vasemmassa
syrjässä, kevyenliikenteen väylällä oikealla tai vasemmalla liikennesääntöjä noudattaen.
Koiran kulkiessa oikeaa puolta vasemmassa kädessä, pitää koiran osata viedä käyttäjää
turvallisesti.

Virheet: mutkittelu, jalkakäytävällä liikaa seinän tai ajoradan vieressä kulkeminen, ympäristöhäiriöihin
reagoiminen.

2. Suunnan pitäminen 30 pistettä
– Koiran tulee edetä annetun kulkusuunnan mukaisesti, kunnes sille annetaan uusi
kulkusuunta.

Virheet: poikkeaminen kulkusuunnasta.

3. Katujen, teiden ja suojateiden ilmaisut 40 pistettä
– Koiran tulee opastaa jalkakäytävällä risteävän kadun reunaan (kulkusuunnassa olevan)
suojatien kohdalle pysähtyen siten, että käyttäjä voi todeta kyseessä olevan ylityskohdan.
Maantiellä koiran tulee ilmaista risteävä maantie poikkeamalla sitä pitkin hieman
vasemmalle ja pysähtymällä ennen ylitystä. Kaksiosainen suojatie sisältää kaksi ilmaisua,
jotka molemmat tulee suorittaa, jos tuomari/liikkeenohjaaja näin päättää.

Virheet: ilmaisematta jättäminen, väärä ilmaisupaikka (liian lähellä risteyksen keskipistettä), koiran
virheellinen rintamasuunta, hidastelu ylitykseen tultaessa, liian aikainen/myöhäinen ilmaisu.

4. Katujen, teiden ja suojateiden ylitykset 30 pistettä
– Liikkeenohjaajan antaman merkin jälkeen koiran tulee käskystä opastaa mahdollista
suojatietä pitkin kohtisuoraan kadun tai tien yli. Koira voi ilmaista ylityksen vastareunan
pysähtymällä tai hidastamalla.
– Moniosaisissa ylityksissä ilmoitetaan koiranohjaajalle ennen ylitystä välikorokkeiden tai –
odotusalueiden määrä ja ilmoitetaan myös, pysähdytäänkö reunattomalla väliodotusalueella.

Virheet: vino ylitys, suojatieltä poikkeaminen, mutkittelu, odotusalueen ilmaisematta jättäminen.

5. Kohteiden hakeminen, ilmaisu ja tilanteessa liikkuminen 20 pistettä
– Käskyn saatuaan koiran tulee hakea lähin kulkusuunnasta poikkeava kohde (suojatie,
liikennevalojen painonappi, ovi, porras, kulkuväylä, hissi, hissin painonappi, jne.) ja ilmaista
se. Muun muassa suojatien ja hissin ilmaisut voivat olla kaksiosaisia.
– Koiran tulee ilmaista kohde selkeästi, varmasti ja korrektisti
– Koiran tulee liikkua tilanteessa hallitusti ja varmasti.

Virheet: kohteen hakemisen laiminlyönti, hidastelu, ilmaisu väärästä paikasta (esim. porrasrallin
sivusta tai oven saranapuolelta), kiirehtiminen, epävarma liikkuminen.

6. Opastaminen varsinaisten kulkuväylien ulkopuolella 30 pistettä
– Koiran tulee opastaa mutkittelematta ja kulkusuunnasta poikkeamatta toreilla, tavarataloissa,
aukioilla, kävelykaduilla, jne.

Virheet: mutkittelut ja suunnanmuutokset, reagoiminen ympäristön häiriöihin.

7. Esteiden ohitukset 30 pistettä
– Koiran tulee kiertää esteet. Jos este tukkii koko kulkureitin, koiran tulee ilmaista se
pysähtymällä. Koira voi opastaa esteen yli tai jopa esteen alitse, jos kiertäminen on
hankalaa.
– Hankalissa paikoissa voi koiranohjaaja kepin avulla varmistaa turvallisen liikkumisen.
9.2 Hallittavuusliikkeet ja yhteistyö: 100 pistettä

Virheet: poikkeaminen ajoradalle pysähtymättä kierrettäessä jalkakäytävää tukkivaa estettä,
kulkureitin tukkivan esteen ilmaisun laiminlyönti, esteen puutteellinen kiertäminen (liian läheltä/
kaukaa), matalan/korkean esteen kiertämisen tai ilmaisun laiminlyönti.

1. Paikallaolo 20 pistettä
– Käyttöluokassa koiran tulee pysyä paikallaan viisi minuuttia ohjaajan ollessa näkösuojassa.
Asennon vaihtaminen on sallittu.
– Kilpailuluokassa koiran tulee pysyä paikallaan makuulla viisi minuuttia ohjaajan ollessa
näkösuojassa. Makuuasennonvaihto on sallittu.
– Paikallaolo voidaan suorittaa ryhmäliikkeenä tai yksittäin.
– Jos paikallaolo suoritetaan yleisellä paikalla (esim. kauppakeskuksessa), koiralla tulee olla
valjaat. Jos paikallaolo suoritetaan esimerkiksi kentällä, koira voi olla ilman valjaita.
– Koira saa nousta itsenäisesti ylös ohjaajan tullessa koiran luo.

Virheet: karkaaminen tai siirtyminen paikalta yli kaksi metriä, ohjaajan perään lähteminen,
vastaantulo, haukkuminen, levottomuus, reagointi ympäristön häiriöihin.

2. Luoksetulo 20 pistettä
– Koira päästetään metsässä tai viheralueella vapaaksi, ja sen tulee irtaantua ohjaajasta noin
kymmenen metrin päähän. Ellei koira irtaannu, koetetaan itse liikkumalla saada se
irtaantumaan, tai liikkeenohjaaja vie koiran noin kymmenen metrin päähän.
– Liikkeenohjaajan merkistä ohjaaja kutsuu koiraa, jolloin sen on ripeästi tultava ohjaajan luo
siten, että se on helposti kytkettävissä.

Virheet: karkaaminen, puutteellinen luoksetulo.

3. Kulkeminen saatto-otteessa 5 pistettä
– Kokeen yhteydessä, mielellään vilkkaassa ja/tai hajurikkaassa paikassa, suoritetaan noin 30
metrin mittainen saatto-otteessa kulkeminen. Kulkeminen voi sisältää käännöksiä.
– Koiran tulee seurata ohjaajan lähellä lyhyessä, löysällä olevassa taluttimessa.

Virheet: taluttimessa vetäminen, etääntyminen ohjaajasta, nuuskiminen.

4. Noutaminen 15 pistettä
– Koira-/merkkikeppi tai joku muu henkilökohtainen esine pudotetaan maahan, ja koiran tulee
käskystä näyttää, tai noutaa ja luovuttaa se.
– Käyttöluokassa ohjaaja pudottaa esineen itse liikkeenohjaajan käskystä. Ohjaaja käskee
koiran noutamaan tai kytkettynä näyttämään esineen. Noutaessaan koira saa olla kytkettynä
tai vapaana. Koira voi noutaa esineen myös oma-aloitteisesti ilman käskyä.
– Kilpailuluokassa liikkeenohjaaja/tuomari asettaa ohjaajalle kuuluvan esineen näkyville
maahan koirakon liikkuessa eteenpäin. Noutomatka on 5–10 metriä. Ohjaaja käskee koiran
noutamaan esineen, koira on vapaana.
– Noudettuaan esineen koiran tulee palata välittömästi ohjaajan luo ja luovuttaa esine. Koira ei
saa pureskella esinettä eikä leikkiä sillä.

Virheet: noutamatta/näyttämättä jättäminen, esineen pureskelu, esineen pudottaminen, koira ei
luovuta esinettä.

5. Ohjaajan ja koiran välinen yhteistyö 40 pistettä
– Arvosteltaessa kiinnitetään huomio seuraaviin asioihin: koiran kehuminen, ohjaajan kyky
kannustaa ja hallita koiraa, koiran hyvä suhde ohjaajaan, koirakon yhteistyö (itsevarmuus ja
vapautuneisuus), ohjaajan äänen- ja kepinkäyttö.

Virheet: koiran kehumatta jättäminen, koiran ohjaaminen tai liiallinen kepin käyttö, ohjaajan liiallinen
äänenkäyttö ja käskyjen hokeminen, koiran liiallinen häiritseminen, koiran epätasainen liike, koira
vetää/hidastelee.

10. Arvosteluohje, opastuskoe

Yleistä: Tuomari antaa luvan suorituksen aloittamiseen. Suorituksen aloittaminen ilman tuomarin lupaa
johtaa arvosanan alentamiseen. Ohjaajan on noudatettava kaikkia tuomarilta tai liikkeenohjaajalta saamiaan
ohjeita. Tuomarin sekä liikkeenohjaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota ohjaajan ja koiran turvallisuuteen.

1. Opastusosuus 200 pistettä
2. Hallittavuusliikkeet ja yhteistyö 100 pistettä

10.1 Kokeen arvosteluperusteet

Opastuskokeessa koiralta edellytetään

– koiralle ja käyttäjälle sopivan toimivaa suoritusta
– teknistä osaamista
– ohjattavuutta
– hermojen hallintaa
– koeohjeiden mukaista suoritustapaa
– koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä
– opastamisen varmuutta.

10.2 Koeosuudet ja niiden arvostelu

10.2.1 Opastusosuus

1. Opastuspaikka
– Virheitä ovat mm. seinänvierustoja pitkin kulkeminen, jalkakäytävällä liian lähellä ajorataa
kulkeminen, jalkakäytävillä mutkittelu ilman syytä, irtaantuminen tiensyrjästä tai liikaa
pientareenpuolella kulkeminen.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.

2. Suunnan pitäminen
– Suunnanmuutoksia ovat huomattavat poikkeamat kulkusuunnasta niin, että reitti muuttuu.
Tuomarin on valvottava, että virheellisiä suorituksia ei saa päästää liian pitkälle.
Arvostelussa huomioidaan vain suunnan muutokset.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.
– 1. suunnanmuutos: arvosana korkeintaan erittäin hyvä
– 2. suunnanmuutos: arvosana korkeintaan hyvä
– 3. suunnanmuutos: arvosana tyydyttävä.

3. Katujen, teiden ja suojateiden ilmaisut
– Virheitä ovat mm. reunan ilmaisu liian aikaisin, väärästä paikasta (korjataan suojatien kohdalle),
hidastelu reunaa lähestyttäessä.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.
– 1. ilmaisun puuttuminen: arvosana korkeintaan erittäin hyvä
– 2. ilmaisun puuttuminen: arvosana korkeintaan hyvä
– 3. ilmaisun puuttuminen: arvosana tyydyttävä.
4. Katujen, teiden ja suojateiden ylitykset
– Virheitä ovat mm. koira ylittää kadun poiketen lopussa suojatieltä (arvosana korkeintaan
hyvä), poikkeaa ennen puoltaväliä suojatieltä pois (arvosana korkeintaan tyydyttävä), koira
ei pysy suojatiellä (arvosana puutteellinen).
– kaksi- tai useampiosaisessa suojatiessä kumpikin suojatie voidaan arvioida
erikseen.
– jos ei ole selkeää maalausta, arvostellaan ylitys turvallisuuden mukaan.

– Arvostelussa otetaan huomioon virheen suuruus.

5. Kohteiden hakeminen, ilmaisu ja tilanteessa kulkeminen
– Virheitä ovat mm. kohteen liian aikainen tai myöhäinen ilmaisu, hidastelu haettaessa
kohdetta, puutteellinen ilmaisu, väärästä kohdasta ilmaisu, epävarma liikkuminen,
epävarmuus käännyttäessä, kääntymättä jättäminen.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.
– Kohteen hakemisen tai ilmaisun laiminlyönti

– 1. laiminlyönti: arvosana korkeintaan erittäin hyvä
– 2. laiminlyönti: arvosana korkeintaan hyvä
– 3. laiminlyönti: arvosana korkeintaan tyydyttävä.

6. Opastaminen varsinaisten kulkuväylien ulkopuolella
– Virheitä ovat mm. mutkittelu ja ympäristön häiriöihin reagointi.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.
– Jos joudutaan avustamaan reitillä pysymiseen (ei ole suunnan muutos):
– 1. avustus: arvosana korkeintaan erittäin hyvä
– 2. avustus: arvosana korkeintaan hyvä
– 3. avustus: arvosana korkeintaan tyydyttävä.

7. Esteiden ohitukset
– Virheitä ovat mm. jalkakäytävän/kulkureitin sulkevan esteen ilmaisematta jättäminen, liiallinen
esteen varominen, puutteellinen kiertäminen, liika vetäminen ja levottomuus, esteeseen
törmäyttäminen, jalkakäytävälle/kulkureitille palaamisen laiminlyöminen.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.
– 1. ilmaisematta jättäminen: arvosana korkeintaan erittäin hyvä

– 2. ilmaisematta jättäminen: arvosana korkeintaan hyvä
– 3. ilmaisematta jättäminen: arvosana korkeintaan tyydyttävä

10.2.2 Hallittavuusliikkeet ja yhteistyö

1. Paikallaolo
– Virheitä ovat mm.
– Koira nousee välillä istumaan, koira nousee seisomaan pysyen kuitenkin paikallaan:
arvosana korkeintaan erittäin hyvä. (Käyttöluokassa koira saa, jos pysyy paikallaan,
vaihtaa asentoa. Jatkuva asennon vaihtaminen on kuitenkin virhe. Kilpailuluokassa
makuuasennon vaihtaminen on sallittu.)
– Maahanmenokäsky joudutaan uusimaan: arvosana korkeintaan erittäin hyvä.
– Koira nousee istumaan ohjaajan lähestyessä (väistää ohjaajaa): arvosana korkeintaan
erittäin hyvä.
– Koira tulee vastaan: arvosana korkeintaan hyvä.
– Koira siirtyy paikaltaan yli 2 metriä: arvosana korkeintaan tyydyttävä.
– Koira jättää paikkansa: arvosana korkeintaan puutteellinen.

2. Luoksetulo
– Virheitä ovat mm. hidastelu luoksetulossa, koira ei koske ohjaajaan ilmaistakseen sijaintinsa
(esim. valjaiden laittoa varten)
– Luoksetuloon 1. lisäkäsky: arvosana korkeintaan erittäin hyvä.
– Luoksetuloon 2. lisäkäsky: arvosana korkeintaan hyvä.
– Luoksetuloon 3. lisäkäsky: arvosana korkeintaan tyydyttävä.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.

3. Kulkeminen saatto-otteessa
– Virheitä ovat mm. taluttimessa vetäminen, etääntyminen ohjaajasta, reagoimattomuus
käännöksiin, haistelu.
– 1. lisäkäsky: arvosana korkeintaan hyvä.
– 2. lisäkäsky: arvosana korkeintaan tyydyttävä.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.

4. Noutaminen
– Virheitä ovat mm. esineen pureskelu, hidastelu ottamisesta tai tuomisesta (koiran
temperamentti huomioiden), luovutus huolimattomasti
– 1. lisäkäsky: arvosana korkeintaan hyvä.
– 2. lisäkäsky: arvosana korkeintaan tyydyttävä.
– kolmas tai useampi lisäkäsky ovat puutteellisia
– Noutamatta jättäminen: arvosana puutteellinen, nolla pistettä.
– Arvostelu virheen suuruuden mukaan.

5. Ohjaajan ja koiran välinen yhteistyö
– Arvostelussa kiinnitetään huomio mm. seuraaviin asioihin: koiran kehuminen, ohjaajan kyky
kannustaa ja hallita koiraa, koiran hyvä suhde ohjaajaan, koirakon yhteistyö (itsevarmuus ja
vapautuneisuus), ohjaajan äänen- ja kepinkäyttö.