Säännöt

Opaskoirayhdistyksen säännöt

Nimi: Opaskoirayhdistys ry

Kotipaikka: Helsinki

Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Rekisterinumero: 51.114

Merkitty rekisteriin: 3.11.1948

Viimeisin muutos: 8.9.2016

Yhdistyksen säännöt

Opaskoirayhdistys ry

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Opaskoirayhdistys ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja edistää opaskoira-asiaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa;

2) järjestää ja tukee opaskoirankäyttäjien täydennyskoulutusta, järjestää koetoimintaa ja muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa;

3) tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä;

4) hoitaa yhteyksiä opaskoiria tuottaviin ja toimintaa rahoittaviin tahoihin.

3 § Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä hallita ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa tai sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia, kannatus- ja kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä näkövammainen opaskoirankäyttäjä, jonka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kannatusjäseneksi pääsee yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun sekä kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun vuosittain. Edellisessä momentissa mainittujen maksujen suuruuden päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä ei ole jäsenmaksua. Saavutetut jäsenmaksuvapaudet säilyvät.

6 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:

1) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tilivuoden päättymistä seuraavan vuoden maaliskuussa hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä sekä kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.

Jos kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen enemmistön annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Jäsenen on saadakseen jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jätettävä se hallitukselle kirjallisesti varsinaista kokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Hallitus tuo asian lausuntoineen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.

8 § Kokouskutsu

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä varsinaisille jäsenille henkilökohtaisella kutsulla. Kannatusjäsenten kokouskutsu tulee julkaista Valjaissa-lehdessä. Kutsut tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu ja lehti on lähetettävä postitse henkilöille, joiden postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse henkilöille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

9 § Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävät

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävänä on

1) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta

2) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,

3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

4) päättää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkiot,

5) päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta,

6) vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio,

7) valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi toimintakaudeksi,

8) valita kolme varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle kahdeksi toimintakaudeksi,

9) valita hallitukseen kaksi varajäsentä yhdeksi toimintakaudeksi ja päättää, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneinä olevien varsinaisten jäsenten tilalle,

10) valita joka toinen vuosi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä

11) päättää muista esityslistassa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksen käsiteltäväksi tuomista ja jäsenten sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämistä asioista.

10 § Valtuutetun ja varavaltuutetun valitseminen Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon

Yhdistyksen valtuutettu ja varavaltuutettu Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon valitaan valtuuston toimintakauden alkua lähinnä edeltävässä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi voidaan valita ainoastaan yhdistyksen varsinainen jäsen. Jos valtuutettu toimikautensa aikana on pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä tai eroaa yhdistyksestä, on yhdistyksellä oikeus valita kokouksessaan uusi valtuutettu. Sama koskee varavaltuutettua.

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, hallituksen varsinaisten jäsenten kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Hallituksen toimintakausi alkaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättyessä. Hallitus valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen ennen toimintakauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintakaudeksi kerrallaan. Varajäsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kolme varsinaista jäsentä, ensimmäisen kerran arvalla ja sen jälkeen vuorotellen. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa varten pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

1) edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset;

2) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, vuokraamisesta ja kiinnittämisestä;

3) pitää jäsenluetteloa;

4) päättää yhdistyksen kuulumisesta alan kotimaisiin tai kansainvälisiin yhteisöihin;

5) päättää opaskoirayhteyshenkilötoiminnasta;

6) valita varsinaisten jäsentensä keskuudesta toimintakaudeksi kerrallaan varapuheenjohtaja;

7) valita toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla;

8) hoitaa yhdistyksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan;

9) päättää tilit kalenterivuosittain ja valmistaa kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä jättää tilit helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne hallitukselle lausunnon kera saman helmikuun loppuun mennessä;

10) valmistella kaikki yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat;

11) ilmoittaa yhdistyksen valtuutettu ja varavaltuutettu Näkövammaisten liitto ry:n hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä sinä vuonna, jona liittovaltuuston toimintakausi alkaa;

12) päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta ja heitä koskevista työsuhdeasioista;

13) huolehtia, että yhdistyksen tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

14) muutenkin huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

12 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen tehtävään määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä. Yhdistyksen on pyydettävä sääntöjensä muutosesityksistä Näkövammaisten liitto ry:n hallituksen lausunto, joka on esitettävä sääntömuutoksesta päättävälle kokoukselle.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain varsinaisessa kokouksessa, ja se on vahvistettava lähinnä seuraavassa varsinaisessa kokouksessa tai sitä ennen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, jota ei kuitenkaan saa pitää aikaisemmin kuin kahden (2) kuukauden kuluttua purkamispäätöksen tehneestä varsinaisesta kokouksesta. Purkamispäätöksen katsotaan syntyneen ainoastaan siinä tapauksessa, että asiaa kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat luovutetaan opaskoiratyön edistämiseen purkamispäätöksen vahvistavan kokouksen päättämällä tavalla.

16 § Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja muita yhdistyksen toimintaa koskevia säännöksiä.